Primaria Orasului Brezoi

  • Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului

HCL 108 din 5 noiembrie 2009

Privitoare la: „Stabilirea impozitelor și taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2010”. 

Consiliul Local Brezoi, Județul Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară astăzi 05.11.2009, la care participă un nr. 15 de consilieri din totalul de 15 din câți este constituit,
Văzând că prin H.C.L nr. 84/24.09.2009 domnul consilier Ciocan Gheorghe a fost ales președinte de ședință,
Luând în discuție expunerea de motive prezentată de domnul Schell Robert-primarul orașului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate și raportul de specialitate nr. 11956 din 02.11.2009 întocmit de Compartimentul Impozite și Taxe locale din cadrul Serviciului buget, contabilitate, financiar, investiții, venituri, taxe, prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2010,
În conformitate cu prevederile: Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Titlul IX, denumit “Impozite și Taxe locale”, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valori impozabile, impozite și taxe locale și altele asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată și completată; Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
În temeiul art.36 alin.(2) ,lit. ’’b’’, alin.(4) lit.”c” și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu un nr. 15 de voturi „pentru”
Adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1:Se stabilesc impozitele și taxele locale valabile pentru anul 2010, conform anexelor 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2:Bonificația pentru persoanele fizice, se stabilește la 10%, iar pentru persoanele juridice se stabilește la 2%, în ambele situații pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul asupra mijloacelor de transport.
Art.3 (1) Impozitul pe clădiri pentru contribuabilii persoane juridice se stabilește după cum urmează :
a)la contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat reevaluarea în condițiile legii în ultimii trei ani, anteriori anului 2010, cota este de 7% care se aplică asupra valorii contabile a construcției.
b) la contribuabilii persoane juridice care au efectuat reevaluarea în condițiile precizate, cota este de 1,5%.
(2) Pentru persoanele fizice, majorarea anuală se stabilește, față de nivelul prevazut de lege, după cum urmează :
a) în cazul impozitului pe clădiri, pentru clădiri situate în rangul III, la 7%.
b) în cazul impozitului pe clădiri, pentru clădiri situate în rangul V, la 10%.
c) în cazul impozitului și taxei pe terenurile amplasate în intravilan, se majorează cu 5% față de nivelul prevăzut de lege, atât pentru cele situate în rangul III, cât și pentru cele situate în rangul V.
d)în cazul impozitului și taxei pentru terenurile proprietate publică sau privată a unităților administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosință gratuită, se stabilește taxa pe teren în condiții similare cu impozitul pe teren.
(3) În cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, se mențin la nivelul prevăzut în anexele 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 : Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea prevederile H.C.L. nr. 60 din 05.06.2008.
Art.5:Primarul orașului Brezoi și Compartimentul Impozite și Taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Brezoi vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Prezenta hotărâre se va comunica astfel :
-Instituției Prefectului Județului Vâlcea, în vederea executării controlului cu privire la legalitate;
-Primarului orașului Brezoi ;
-Compartimentului Impozite și taxe locale;
-Compartimentului Relații publice în vederea aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Brezoi și prin difuzare la Stația de Radioficare Brezoi.

Brezoi la 05 noiembrie 2009

                                                               Contrasemneaza pentru legalitate
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR,
Ciocan Gheorghe                                                   Sandu Nicolae

Anexele hotararii sunt disponibile pentru descarcare: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8

 

Numar vizitatori