Primaria Orasului Brezoi

  • Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului

HCL 109 din 5 noiembrie 2009

Privitoare la: „Stabilirea unor taxe locale pentru anul 2010”


Consiliul Local Brezoi, Județul Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară astăzi 05.11.2009, la care participă un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din câți este constituit,
Văzând că prin H.C.L nr. 84/24.09.2009 domnul consilier Ciocan Gheorghe a fost ales președinte de ședință,
Luând în discuție expunerea de motive prezentată de dl. Schell Robert-primarul orașului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate și raportul de specialitate nr. 11957 din 02.11.2009 întocmit de Compartimentul Impozite și Taxe locale din cadrul Serviciului buget, contabilitate, financiar, investiții, venituri, taxe, prin care se propune stabilirea unor taxe locale pentru anul 2010,pmeniul privat [n domeniul public al ora]ului a terenului situat [n ora] Brezoi, str.U
În conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Titlul IX, denumit “Impozite și Taxe locale”, cu modificările și completările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
În temeiul art.36 alin.(2) lit. ’’b’’, alin.(4) lit.”c” și art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu un nr. de 15 voturi „pentru”,
Adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1: Se aprobă următoarele taxe locale stabilite de Codul Fiscal:
a) taxa locuri publice comerț stradal ocazional
Rang V (sate) -0,5lei/mp/zi
b) taxa locuri publice comert stradal
Rang III zona A (oras) -1,0lei/mp/zi
c) taxa locuri publice comert stradal
Rang III zona B (oras) -1,0lei/mp/zi
d) taxa locuri publice comert stradal
Rang III zona C (oras) -1,0lei/mp/zi
e) taxa locuri publice comert stradal
Rang III zona D (oras) -0,5lei/mp/zi
f)taxa folosire locuri publice de desfacere – piete
(mese, platouri) -4lei/mp/zi
g) taxa anuală pentru mijloace lente :
-vehicule cu tracțiune animală -10,0 lei
-autopropulsate (autoexcavator, autogreder, buldozer pe pneuri, încărcător cu cupa pe pneuri, macarale pe pneuri, orice alte vehicule destinate circulației pe drumuri publice care nu se supun înmatriculării) -30,0 lei.

 

Art. 2: Se aprobă următoarele taxe speciale locale instituite prin Legea nr. 273/2006, modificată și completată:
a) taxa constatare pagube agricole - 16 lei
b) taxa constatari diverse cu participare delegat - 11 lei
c) taxa oficiere casatorii in zilele nelucratoare - 32 lei
d) taxa evenimente familiale in camine culturale:
- onomastice - 35 lei
- botez - 55 lei
- nunta - 110 lei
e) taxa auto libera trecere acces interzis - 100 lei/lună
f) taxa de vidanjare -3 lei/km
-100 lei/oră
g)taxa pentru utilizarea Sălii de sport -100 lei/oră.

Art.3: Primarul orasului Brezoi și Compartimentul Impozite și Taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Brezoi vor urmari ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și vor asigura aducerea ei la cunoștință publică.

Art.4: Prezenta hotărâre se va comunica astfel :
-Instituției Prefectului Județului Vâlcea;
-Primarului orașului Brezoi ;
-Compartimentului Impozite și taxe locale;
-Compartimentului Relații publice în vederea aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Brezoi și prin difuzare la Stația de Radioficare Brezoi.

Brezoi la 05 noiembrie 2009
 
                                                              Contrasemneaza pentru legalitate
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR,
Ciocan Gheorghe                                                   Sandu Nicolae
 

Numar vizitatori